Подання звітності до НБУ

03 Липня 2020

Оновлення програми до версії 11.02.015
Оновлено сертифікат АЦСК

Згідно з Законом України від 12.09.2019 р. № 79-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» реалізовано можливість подання звітності до Національного банку України для небанківських фінансових установ (НФУ).

У модулі Реєстр звітів додано можливість створювати звіти НФУ, підписувати ЕП та відправляти їх на спеціальний ресурс Національного банку України, а також, здійснювати імпорт та експорт звітів у форматі XML для наступних форм (початок дії – з 01.07.2020 р.):

Показати форми
 • IR200001 Дані про доходи та витрати страховика
 • IR300001 Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика
 • IR400001 Дані про показники діяльності зі страхування
 • IR600001 Дані про операції перестрахування
 • IR710001 Дані про сплачений статутний капітал, гарантійний фонд та платоспроможність страховика
 • IR720001 Дані про розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду
 • IR730001 Дані про розміщення страхових резервів
 • IR740001 Дані про частку перестраховиків у страхових резервах
 • IR750001 Дані про активи для представлення страхових резервів
 • IR760001 Дані про незавершене будівництво
 • IR770001 Дані про основні засоби
 • IR790001 Дані про капітал та заборгованість
 • IR780001 Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти
 • IR800001 Дані про достроково припинені договори страхування
 • CR200001 Дані про фінансову діяльність кредитної спілки
 • CR300001 Дані про склад активів та пасивів кредитної спілки
 • CR400001 Дані про доходи та витрати кредитної спілки
 • CR500001 Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок
 • CR600001 Дані про кредитну діяльність кредитної спілки
 • CR700001 Дані про кошти, залучені кредитною спілкою від юридичних осіб
 • CR800001 Дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки
 • CR900001 Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
 • CR101001 Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками
 • CR110001 Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами
 • LR100001 Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
 • LR200001 Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу
 • LR300001 Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу
 • LR400001 Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу
 • LR500001 Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки
 • LR600001 Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії та поруки
 • LR700001 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками
 • LR810001 Інформація про довірче товариство
 • LR820001 Інформація про довірених осіб довірчого товариства
 • LR830001 Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства
 • LR900001 Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи
 • LR101001 Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах
 • LR110001 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії
 • LR120001 Дані про великі ризики фінансової установи
 • LRB00001 Дані про склад активів та пасивів ломбарду
 • LRD00001 Дані про діяльність ломбарду
 • IR500001 Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні
 • IR520001 Дані про розподіл між страховиками/перестраховиками страхових/перестрахових платежів за договорами страхування/перестрахування, укладеними при посередництві страхового/перестрахового брокера
 • IR530001 Дані про надання інших посередницьких послуг у страхуванні/перестрахуванні
 • FR000001 Дані фінансової звітності

Створення звітів НФУ виконується по команді Створити звіт. Бланки звітів доступні у вікні Створення звіту, у розділі Звітність НФУ до НБУ та відповідних підрозділах:

• Страховики;

• Кредитні спілки;

• Фінансові компанії/Лізингодавці;

• Ломбарди

• Страховики та/або перестрахові брокери;

• Загальна фінансова звітність.

Для відбору звітів НФУ у таблиці реєстру на панелі Одержувач необхідно обрати значення Звітність НФУ до НБУ (доступно за наявності відповідних звітів у реєстрі).

Подання звітності через спеціальний ресурс Національного банку потребує попередньої реєстрації користувача на цьому ресурсі.

Налаштування підключення до вебпорталу НБУ здійснюється за допомогою розділу: Адміністрування – Параметри системи – Налаштування API НБУ. У розділі, у відповідних полях, необхідно вказати логін та пароль надані НБУ.

Для підписання звітності НФУ, у розділі Адміністрування – Параметри системи – Підпис додано новий комплект підписів Звітність до НБУ:

• Директор;

• Бухгалтер;

• Відповідальна особа.

У розділі Довідники – Загальні довідники додано нову групу довідників: НБУ. Довідники групи НБУ недоступні для редагування та використовуються при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

Налаштовано відбір документів у таблиці Реєстру первинних документів за допомогою панелі Фільтр при одночасному встановленні значення ЄДРПОУ контрагента та значення умовного ІПН.

Відкориговано відображення документів у таблиці Реєстру первинних документів при відборі документів за значенням колонки Сума за допомогою фільтра на панелі інструментів при використанні СКБД Oracle.

Налаштовано затвердження відправником редакції первинного документа, що була створена на боці контрагента, за умови, якщо у шаблоні первинного документа налаштовано перевірку відповідності імені відповідальної особи до імені у сертифікаті, яким підписується документ.

Реалізовано нові методи модуля Інтеграція для роботи з вкладеннями первинних документів:

GetAppendixSign – за допомогою метода можливо виконувати збереження підписаних вкладень первинних документів або їх графічного зображення;

ClearAppendix – призначений для видалення вкладень первинних документів, які не підписані ЕП.

В модулі Облік акцизного податку в Реєстрі акцизних документів (пальне) реалізовано можливість перенесення показників обсягів пального на кінець звітної доби за попередній звітний період на початок звітної доби у звітах J/F0210401 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального.

Перенесення показників можливо здійснювати при створенні Довідки із самостійним способом заповнення (не використовується автоматичне заповнення Довідки показниками, знятими рівнемірами/витратомірами).

Перенесення даних здійснюється за допомогою нової програми обробки: Виконати додаткову програму обробки – Перенесення даних з попереднього звіту. Програма обробки доступна на вкладці Наступні дії у вікні відкритого звіту.

У формах Довідки (J/F0210401) додано поле розробника Дата попередньої Довідки, з якої необхідно перенести дані: ДД.ММ.РРРР (не друкується). У полі зазначається дата попереднього звіту, з якого буде виконуватись перенесення даних. Поле не друкується не експортується та не відправляється у контролюючі органи.

Для перенесення показників необхідно:

1) заповнити дату попереднього звіту, з якого буде виконуватись перенесення даних, у полі Дата попередньої Довідки, з якої необхідно перенести дані: ДД.ММ.РРРР (не друкується);

2) зазначити акцизний склад, для якого виконуватиметься перенесення даних, у полі Уніфікований номер акцизного складу;

3) виконати додаткову програму обробки Перенесення даних з попереднього звіту.

В розділі Адміністрування – Сертифікати додано команду Зашифрувати та зберегти на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа при формуванні Заявки на продовження або перевидачу сертифіката (Z0200107). Команда доступна після генерації Заявки та секретного ключа. На виконання команди на диск зберігається файл Заявки у форматі .pcz. Збережена заявка може бути відправлена до КНЕДП за допомогою будь-якого поштового сервісу.

Оновлено довідник КОАТУУ.

Оновлено контролі у формі J/F0500105 Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку.

На виконання наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 19 травня 2020 року № 1716/5) додано нову форму – PD801101 Форма 6. Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, подання – за потреби.

Форма доступна для створення у модулі Реєстр звітів без можливості подання в електронному вигляді.

Додано нові та оновлено інсуючі контролі у Звітності державних підприємств

Перейти до завантаження оновлення

Оновлення програми до версії 11.02.015
Оновлено сертифікат АЦСК