Публічний договір

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
постачання примірника комп’ютерної програми “M.E.Doc” та пакетів оновлень (компонент)

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Укрзвіт” в особі керівника Присяжнюка Ярослава Володимировича, що діє на підставі Статуту, (надалі іменований “Постачальник”), керуючись ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, цією публічною офертою пропонує будь-якій фізичній особі–підприємцю або юридичній особі, які наділені цивільною правоздатністю та дієздатністю, (далі – “Покупець”), які надалі разом іменуються “Сторони”, укласти цей Договір на таких умовах:

 

1. Загальні положення

 

1.1. Постачальник зобов’язується поставити у зумовлені строки (строк) другій стороні – Покупцеві електронний дистрибутив комп’ютерної програми “M.E.Doc” (надалі – Програма) з правом використання на термін 1 (один) рік, а Покупець зобов’язується прийняти таку Програму і сплатити за неї певну грошову суму.

1.2. Постачальник зобов’язується поставити Покупцеві пакети оновлення (компонент) для комп’ютерної програми M.E.Doc засобами онлайн-сервісу, а Покупець зобов’язується приймати оновлення (компонент) для комп’ютерної програми “M.E.Doc”.

1.3. Постачальник гарантує, що він має всі права (ліцензії) передбачені чинним законодавством України для постачання Програми на території України.

1.4. Право на видачу дозволу (невиключної ліцензії) на використання Програми “M.E.Doc” Постачальником підтверджується Ліцензійним договором.

2. Ціна договору та порядок розрахунків

 

2.1. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України.

2.2. Оплата за поставку Програми та постачання пакетів оновлення (компонентів) здійснюється Покупцем, шляхом перерахування 100% передоплати на поточний рахунок Постачальника протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання рахунка-фактури.

2.3. Загальна сума цього Договору, складається з суми вартості за поставку Програми, з суми вартості постачання пакетів оновлення (компонент) для комп’ютерної програми “M.E.Doc” засобами онлайн-сервісу, протягом строку дії цього Договору.

3. Право на використання Програми

 

3.1. Підключення Покупця до Програми передбачає отримання ним доступу до програмного комплексу “M.E.Doc”. Право на використання Програми (невиключна ліцензія) діє протягом строку дії цього Договору, за умови оплати Покупцем пакету оновлення (компонент) до Програми.

3.2. Право Покупця на використання Програми (невиключна ліцензія), яку він отримує відповідно до умов цього Договору (без права передачі третім особам), передбачає можливість використання Програми протягом строку дії цього Договору наступним способом:

– використання функціональних можливостей Програми для формування звітності Покупця в електронному вигляді та відправлення сформованої звітності до відповідних інстанцій, підписання електронного документу шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів.

3.3. При використанні Програми Покупцю забороняється:

а) декомпілювати або дизасемблювати програмну частину комп’ютерної програми “M.E.Doc”;

б) самостійно модифікувати Програму;

в) проводити будь-які маніпуляції з каталогом Програми, базою даних, структурою та/або вмістом бази даних засобами, які не входять до складу комп’ютерної програми “M.E.Doc”, внаслідок чого обмежується його робота;

г) передавати Програму третім особам у тимчасове або постійне користування та/або іншим шляхом розповсюджувати Програму, бази даних чи інші складові частини комп’ютерної програми “M.E.Doc”.

4. Порядок поставки Програми

 

4.1. Для ідентифікації Покупця в якості правомірного користувача комп’ютерної програми “M.E.Doc” та належного здійснення постачання пакетів оновлення (компонентів) до Програми засобами онлайн-сервісу, Покупцю надається код доступу у строк до 5 (п’яти) календарних днів після зарахування коштів на поточний рахунок Постачальника.

4.1.1. Терміном «код доступу» позначається код програми, що надає можливість самостійно отримувати пакети оновлення до Програми на сайті компанії «Укрзвіт» (https://ukrzvit.ua/obnovleniya-medoc) та/або на сайті (https://medoc.ua/download).

4.1.2. Код доступу діє протягом одного року з моменту його активації.

4.2. Покупець отримує Акт приймання–передачі протягом 5 (п’яти) банківських днів через програму M.E.Doc.

4.3. У разі вмотивованої відмови Покупця від прийняття Програми, у зв’язку з можливими недоліками, Сторони складають двосторонній Акт з переліком недоліків та строків їх усунення. Пред’явлені недоліки мають бути усунені Постачальником за власний рахунок у строк, вказаний в Акті з переліком недоліків.

4.4. У разі, якщо Покупець не заявив про можливі недоліки протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня отримання Програми, Програма вважається прийнята Покупцем, але це не звільняє Сторони від підписання Акту приймання–передачі Програми.

4.5. Безпідставна відмова Покупця від приймання Програми забороняється. У випадку безпідставної відмови Покупця від приймання замовленої Програми, до Покупця може бути застосовано штраф у розмірі 1 (одного) % загальної вартості наданої Програми.

5. Зобов’язання сторін

 

5.1. Постачальник зобов’язується:

5.1.1. надати код доступу до Програми відповідно до п. 4.1 цього Договору;

5.1.2. своєчасно поставляти пакети оновлення (компоненти) до Програми, засобами онлайн-сервісу;

5.1.3. надавати можливість Покупцеві завантажити оновлення до Програми з сайту Постачальника;

5.1.4. повідомляти Покупця про вихід нових версій оновлення Програми на сайті Постачальника.

5.2. Покупець зобов’язується:

5.2.1. не перешкоджати виконанню зобов’язань, взятих на себе Постачальником;

5.2.2. сплачувати грошові кошти за користування Програмою, наданою Постачальником, в порядку та в строки, визначені цим Договором;

5.2.3. дотримуватися технічних та програмних вимог щодо використання Програми;

5.2.4. повідомляти Постачальника про зміну реквізитів, фактичного місцезнаходження щойно такі зміни відбудуться;

5.2.5. не надавати третім особам код доступу до Програми;

5.2.6. своєчасно забезпечувати Постачальника інформацією, необхідною для виконання зобов’язань за цим Договором.

6. Укладання та строк дії Договору

 

6.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Покупця на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

6.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами. Договір може бути укладений за бажанням Покупця в письмовій формі.

6.3. Договір вважається укладеним та вступає в дію з моменту здійснення оплати за сгенерованим рахунком.

6.4. Договір укладений на один рік, при цьому строк дії Договору продовжується на календарний рік при кожній оплаті наступного облікового періоду.

6.5. Одностороння відмова від виконання Сторонами своїх зобов’язань, які передбачені цим Договором, не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

7. Відповідальність сторін

 

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

7.2. Постачальник не несе відповідальності перед Покупцем за затримки та перебої в роботі, що відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою контролю з боку Постачальника, у тому числі: технічний стан програмно-апаратних засобів Покупця, або каналів зв’язку, якими він користується, інші недоліки, пов’язані з господарською діяльністю Покупця, що не підпадають під визначення форс-мажорних обставин, викладених у п. 8.1 даного Договору.

7.3. Усі суперечки, розбіжності або претензії, що можуть виникнути за цим Договором або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У випадку, якщо Сторони не дійдуть згоди, суперечки між ними вирішуватимуться у встановленому законом порядку в господарських судах України.

8. Обставини непереборної сили

 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін, як то: пожежі, повені, шторми, землетруси, засуха, або інші природні явища, війни, обмеження або санкції держави або державної влади, дії державних органів (включаючи непередбачені зміни законодавства, які погіршують виконання договірних зобов’язань Сторін, відсутність чи несвоєчасне опублікування нормативних актів чи інструктивних документів тощо), блокади, страйки, громадянські заворушення, запровадження надзвичайного стану тощо, за умов, що ці обставини впливають на виконання зобов’язань за цим Договором та у їх виникненні відсутня вина Сторони, якій такі обставини перешкодили виконанню свого зобов’язань за цим Договором.

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 7 (семи) календарних днів з моменту їх виникнення письмово повідомити про це іншу Сторону.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом.

8.4. Термін виконання Стороною зобов’язань за цим Договором відсувається відповідно на період часу, протягом якого діяли такі обставини та їх наслідки.

9. Інші умови

 

9.1. Постачальник має статус платника єдиного податку.

9.2. Недійсність будь-якої частини цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому.

9.3. Жодна зі Сторін не вправі передавати свої права й обов’язки за цим Договором третій Стороні без письмової згоди іншої Сторони.

9.4. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.5. Вся інформація, яка одержується Виконавцем в процесі виконання умов цього Договору, є конфіденційною та не підлягає розголошенню третім особам, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

9.6. Сторони Договору засвідчують та гарантують, що надані один одному для виконання зобов’язань за даним Договором персональні дані про фізичних осіб (керівників та працівників, членів органів управління, власників), що містяться в документах, які підписані/засвідчені, були отримані Сторонами та знаходяться у користуванні Сторін правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.7. Сторони Договору засвідчують та гарантують, що мають всі необхідні правові підстави для передачі таких персональних даних один одному з метою їх подальшої обробки без будь-якого обмеження строком та способом, у т.ч. для їх поширення, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених законодавством України, та/або договорами, що укладені (будуть укладені) між Сторонами, а також для здійснення Сторонами передачі персональних даних для обробки третім особам та здійснення відносно них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із виконанням укладених між Сторонами договорів та/або із захистом прав за ними, або необхідно для реалізації повноважень за законом. У випадку порушення або виявлення недостовірності засвідчень та гарантій щодо персональних даних, відповідна Сторона повинна відшкодувати іншій Стороні будь-які викликані цим майнові витрати та збитки, моральну шкоду, неотримані доходи (упущену вигоду).

9.8. Після прийняття цього Договору всі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

9.9. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору набирають чинності з моменту їх публікації на веб-сайті компанії.

9.10. Поставка Програми та постачання пакетів оновлення (компонентів), що здійснюється відповідно до умов цього Договору, звільняються від оподаткування податком на додану вартість згідно з пунктом 26 підрозділу 2 розділу XX Податкового Кодексу України.

10. Місцезнаходження та реквізити Постачальника

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРЗВІТ”

Юридична адреса: 08301, Київська обл., місто Бориспіль, вулиця Київський Шлях, буд. 86, оф. 5

Місцезнаходження: 01011 м.Київ, вул. Миколи Лєскова, 3А

Код ЄДРПОУ 38951110

тел. (097) 832-73-73, (044) 355-11-55

ел. пошта: info@ukrzvit.ua