Обновление программы до версии 11.02.018

20 августа 2020

Обновление программы до версии 11.02.019
АКЦИЯ на Tucha!

В модуле Реєстр звітів добавлен возможность сохранения в формате Для подачи в контролирующий орган для форм:

• J0901107 Форма №1-м, 2-м Фінансова звітність малого підприємства

• J0901204 Форма №1-мс, 2-мс Фінансова звітність мікропідприємства

Сохранение производится с помощью команды главного меню Файл — Експорт, либо команды контекстного меню Експорт.

Внимание! Подача данной формы через Единое окно подачи электронной отчетности не предусмотрена!

Реализовано автоматическое заполнение полей подписантов Керівник (уповноважена особа) и Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) данными из Картки підприємства головной организации в формах консолидированного пакета J0100118 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств.

Обновлен файл xsd для форм J/F1316103 Ф.№1-ЦСО Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій.

Обновлены контрли вОновлено контролі у формах J/F0217021 Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

В модуле Звітність НФУ до НБУ обновлены формы:

• CR500001 Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок

• LR100001 (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

• LR200001 (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

• LR400001 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

• LR500001 (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

• LR700001 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

• LR101001 (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

• LRB00001 Дані про склад активів та пасивів ломбарду

• IR740001 Дані про частку перестраховиків у страхових резервах

• CR300001 Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

• IR770001 Дані про основні засоби

Добавлен новый справочник Банківські установи України в разделе Довідники — Загальні довідники — НБУ. Справочник используется при заполнении отчетности в НБУ для небанковских финансовых учреждений.

Реализована возможность экспорта в формат Excel для отчетов НФУ в НБУ:

• IR300001 Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами

• страховика

• IR200001 Дані про доходи та витрати страховика

• IR710001 Дані про сплачений статутний капітал, гарантійний фонд та платоспроможність страховика

• IR720001 Дані про розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду

• IR730001 Дані про розміщення страхових резервів

• IR750001 Дані про активи для представлення страхових резервів

• IR760001 Дані про незавершене будівництво

• IR770001 Дані про основні засоби

• IR790001 Дані про капітал та заборгованість

Экспорт выполняется в окне открытого документа по команде Виконати додаткову програму обробки — Експорт в Excel на вкладке Наступні дії.

В модуле Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL):

1. Реализована возможность создания пакета документов Загальна таксономія 220_320. В окне Створення звіту добавлен новый пункт X0001001 Загальна таксономія 220_320.

2. Добавлена возможность консолидации отчетов от подотчетных организаций.

Консолидация производится в предприятии головной организации и доступна при наличии лицензий на модуль Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) и M.E.Doc.Корпорація, а также обязательного наличия Аппаратного ключа.

Для осуществления консолидации необходимо предварительно в предприятии головной организации настроить подчиненность организаций в модуле Довідники — Підзвітні підприємства.

Для выполнения консолидации необходимо в предприятии головной организации:

1) импортировать отчеты подотчетных организаций в модуле Прийом та обробка звітності — Реєстр консолідованих звітів;

2) в модуле Звітність — Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) выполнить команду главного меню Файл — Створити консолідований либо нажать кнопку на панели инструментов;

3) в окне Створення звітів выбрать период отчетности, которая консолидируется, и пакет для консолидации;

4) в окне Додати звіти основної організації выбрать отчеты головной организации, которые консолидируются.

После завершения консолидации в реестре модуля Фінансова звітність за МСФЗ будет отображено консолидированный пакет документов, выделенный жирным шрифтом.

Обратите внимание! Импортированные отчеты подчиненных организаций сохраняются в модуле Прийом та обробка звітності — Реєстр консолідованих звітів.

В разделе Реєстр податкових документів изменено отображение статуса для заблокированной отрицательной РК на стороне отправителя. При получении квитанции Вдале блокування на стороне отправителя будет отображаться Заблоковано відправником.

Для первичных документов в разделе Реєстр електронних документів:

1. Реализована возможность удалять все отметки в окне Одержувачі посилання при выборе получателей ссылки на электронный документ.

2. Добавлено отображение факсимиле и информации о подписантах при просмотре и печати вложений Универсального документа.

3. Для Первичных документов при формировании квитанций изменено определение сторон документооборота на вкладках Затверджено контрагентом и Відхилено контрагентом на Відправник и Отримувач.

В модуле Довідки державних органів в разделе Інформаційна довідка реализована возможность сохранения в формате DBF формы J1400107 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних. Сохранение выполняется с помощью команды главного меню Файл — Експорт, или команді контекстного меню Експорт.

В модуле Облік акцизного податку в разделе Реєстр акцизних документів (пальне):

1. При заполнении «Довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані …» (J/F0210401) реализован автоматический процесс заполнения Таблиці 5 «Інформація щодо добового обсягу отриманого пального за кодами згідно з УКТ ЗЕД», для показателей:

• Обсяг залишку пального на кінець звітної доби (графа 12.4);

• Обсяг залишку пального на початок звітної доби (графа 12.5);

• Добовий обсяг реалізованого пального (графа 12.6).

Функция доступна при наличии лицензии «Облік акцизного податку з доступом до API».

2. Реализована возможность осуществления автоматического заполнения «Довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані …» (J/F0210401) данными расходомеров/уровнемеров при формировании отчета распорядителями акцизных складов при использовании топлива исключительно для собственных нужд, отчетный период — календарный месяц.

В окне Автозаповнення даних добавлено поле Звітний місяць для выбора отчетного месяца, за который создается Довідка. Также, в окне реализована возможность выбирать период создания Довідки: «Звітна доба»» (по умолчанию) либо «Звітний місяць».

Функция доступна при наличии лицензии «Облік акцизного податку з доступом до API».

Обновлен справочник Підакцизні товари (новий).

В модуле Довідники — Співробітники доработано сохранение данных в разделах Інші и Пайовики при наличии символа «пробел» в фамилии физического лица.

В разделе Адміністрування — Сертифікати:

1. Доработан ввод наименования организации и ФИО в окне Формування заявок на сертифікат. Добавлены колонки: Прізвище (Назва організації) и Ім’я по батькові. Реализовано автоматическое заполнение колонок значениями из Карточки предприятия при формировании заявок на сертификаты бухгалтера и руководителя.

При формировании заявки на сертификат типа «Печатка», поле Ім’я по батькові неактивно.

Добавлена проверка корректности заполнения имени и отчетства при создании заявки на сертификат. Если имя и отчество указаны не полностью, а в виде инициалов, пользователю будет выведено соответствующее уведомление.

2. Реализована возможность продления/перевыдачи сертификатов РРО, которые используются для подписания расчетных документов при работе с программными регистраторам и расчетных операций (ПРРО).

3. Реализована возможность редактировать значения поля Посада для кассира и старшего кассира в окне мастера формирования заявок на сертификаты РРО.

В модуле Зарплата обновлен справочник Індекс споживчих цін за июль 2020 г. — 99,4 %.

В соответстввии с приказом Министерства финансов Украины №241 от 26.05.2020 г. «Про затвердження Змін до додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» обновлен справочник Види доходів.

В соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 31.07.2020 г. № 463 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» обновлені справочники:

— Коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВМБ);

— Класифікація доходів бюджету (КДБ).

Перейти к загрузке обновления.

Обновление программы до версии 11.02.019
АКЦИЯ на Tucha!