Обновление программы до версии 11.02.055

01 октября 2021

Обновление программы до версии 11.02.056
Обновление программы до версии 11.02.054

Отчетность

Объединенная отчетность НДФЛ и ЕСВ

1. В соответствии с приказом Министерства финансов Украины № 278 от 19.05.2021 г. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року N 4» в Приложении 4 новой версии (J/F0510407) добавлен Раздел III «Розгорнута інформація про бюджетні гранти». В окне открытого документа Приложение 4 добавлены кнопки Розділ І, ІІ и Розділ ІІІ. По нажатию на кнопки производится переход к заполнению данных соответствующих разделов Приложения 4.

Обновление программы до версии 11.02.055 — Фото 1

2. Реализована конвертация пакета отчетов объединенной отчетности НДФЛ и ЕСВ предыдущей версии (версия 06) в новую версию (версия 07). Конвертация производится автоматически при копировании отчетов предыдущей версии.

3. Доработан механизм импорта/экспорта данных объединенной отчетности в формате DBF с учетом структуры Приложения 4 новой версии (J/F0510407).

Файл с описанием структуры файлов dbf для импорта динамических таблиц объединенной отчетности находится в каталоге …\help\manuals\Структура файлів імпорту Додатків Об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ (DBF).pdf.

Во исполнение приказа Министерства финансов Украины № 278 от 19.05.2021 г. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року N 4» добавлены новые формы отчетов (версия 07):

• J/F0500107 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

• J/F0510107 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам;

• J0510207 Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

• J0510307 Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу;

• J/F0510407 Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

• J/F0510507 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби;

• J/F0510607 Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства.

Финансовая отчетность по МСФО (формат iXBRL)

1. Для расширения возможностей сохранения данных в виде форматированных текстов, таблиц и т.д. реализован редактор, который позволяет сохранять текст в html-формате.

Для вызова редактора необходимо нажать кнопку html, которая находится справа от поля для ввода текстовых данных большого объема. Редактор будет открыт в отдельном окне. Введите необходимую текстовую информацию и отформатируйте ее с помощью инструментов редактора. Для сохранения информации в окне редактора нажмите кнопку Зберегти і вийти. Введенный текст будет конвертирован в html-формат и отобразится в соответствующем поле формы.

Обновление программы до версии 11.02.055 — Фото 2

Обратите внимание, редактировать форматированный текст можно только с помощью редактора по нажатию кнопки html.

Также сохранена возможность ввода неформатированного текста непосредственно в полях форм.

2. Для удобства пользователей после выполнения функции Сформувати документ в форматі iXBRL добавлено окно сообщения «Для формування iXBRL пакет звітності має бути передано на підпис. Передати пакет на підпис?», которое содержит кнопки ОК и Відміна.

Обновление программы до версии 11.02.055 — Фото 3

По нажатию кнопки ОК формируется файл в формате iXBRL. Пакет отчетности, для которого сформирован файл iXBRL, получает статус На підписі (наложение электронных подписей на пакет отчетности для формирования файла не происходит).

Обновление программы до версии 11.02.055 — Фото 4

По нажатию кнопки Відміна отменяется формирование файла в формате iXBRL.

3. Реализована возможность включать/выключать автоматический перерасчет больших отчетов пакета, которые заполняются с использованием Мастера заполнения отчетов. Автоматический перерасчет включается/выключается путем установки/удаления отметки в главном меню Правка — Автоматичний розрахунок. Функция доступна только для неподписанных отчетов в окне открытого документа.

Обновление программы до версии 11.02.055 — Фото 5

4. Реализована возможность изменять название и период отчетности для заголовка файла iXBRL. В ярлыках отчетов І0001002, Х0001002, В0001002, R0001002, Y0001002 добавлен блок Назва звіту у файлі iXBRL.

Обновление программы до версии 11.02.055 — Фото 6

Государственная налоговая служба

На исполнение приказа Министерства финансов Украины №1588 от 09.12.2011 г. «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» (с изменениями, внесенными в соответствии с приказом Министерства финансов Украины №62 от 08.02.2021 г.) добавлена новая форма, подача — по необходимости:

• J1312103 Форма №1-ОПП Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів).

Отчетность НФУ в НБУ

Обновлены формы:

• LR100001 (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;

• LR110001 (Фін.) Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;

• LR400001 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;

• LR700001 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;

• IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів;

• IR110001 Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів.

Единое окно

На исполнение приказа Министерства финансов Украины України № 385 от 09.07.2021 г. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 02.08.2021 г., первый раз формы подаются за период — 9 Месяцев 2021 года, период подачи — І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев, Год:

• S0100114 Ф1. Баланс;

• S0100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);

• S0100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);

• S0103354 Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом);

• S0104009 Ф4. Звіт про власний капітал;

• S0105008 Ф5. Примітки до річної звітності;

• S0106006 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»;

• S0110013 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва;

• S0111006 1-мс, 2-мс. Фінансова звітність мікропідприємства.

без возможности подачи в электронном виде:

• S0100154 Ф1. Консолідований баланс.

Другая отчетность

Реализована возможность экспорта в формате Excel с помощью команды Виконати додаткову програму обробки — Експорт в Excel на вкладке Наступні дії в окне открытого документа:

• PD800305 Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами — підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність;

• PD800501 Облік амортизаційних відрахувань основних засобів (ОЗ) та нематеріальних активів (НА).

Первичные документы

Реестр электронных документов

1. Настроено отображение факсимиле подписей при сохранении документов с помощью команды главного меню Файл — Друк в PDF из таблицы Реестр электронных документов.

2. Откорректировано отображение информации о подписях на вкладке Затверджено контрагентом на стороне получателя и отправителя после окончательного утверждения документа в случае, если при совершении многостороннего обмена первым и вторым получателем является одна и та же организация.

Автоматическая обработка документов

Реализована возможность отбора АН/РК для регистрации в ЕРАН по экземплярам.

В разделе Налаштування обробки документів СЕА добавлено поле Примірник, в котором можно выбрать экземпляр акцизных документов для отправки на регистрацию в ГНС: 1 — Перший примірник и/или 2 — Другий примірник.

Обновление программы до версии 11.02.055 — Фото 7

Отправка на регистрацию 2-го экземпляра доступна только для выданных АН/РК.

Поле Примірник доступно для выбора значения, если в поле Типи документів выбран хотя бы один из типов документов:

— АН П — Акцизна накладна форми «П»;

— АН С — Акцизна накладна форми «С»;

— РК П — Розрахунок коригування форми «П»;

— РК С — Розрахунок коригування форми «С».

Эти доработки выполнены также в сервисе Универсальной автоматической обработки документов.

Банковский модуль

Добавлена возможность запуска автоматической обработки банковских документов с использованием комплекта подписей Відповідальна особа — Відповідальна особа.

Монитор сообщений об открытии/закрытии счетов

Реализована возможность сохранения информации вкладки Відповідь с помощью кнопок:

— роздрукувати вміст вкладки;

— зберегти вміст вкладки у файлі.

Администрирование

Управление ролями

Добавлена возможность настроить права доступа к новым формам объединеной отчетности НДФЛ и ЕСВ (версия 07).

Доступ к бланкам объединенной отчетности устанавливается в разделе Доступ до підсистем модуль Звітність — Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ — Регулювання доступу до додатків.

Обновление программы до версии 11.02.055 — Фото 8

Интеграция

Откорректировано подписание и отправка в ГНС полученного от контрагента 2-го экземпляра Акцизной накладной с помощью методов GetDocSigning и GetDocSender.

Зарплата

Отчеты

Реализовано автоматическое заполнение Приложений 1, 4, 5, 6 (F/J0510107, F/J0510407, F/J0510507, F/J0510607) отчета Объединенная отчетность НДФЛ и ЕСВ.

Справочники

1. ГНС обновлен Довідник умовних кодів причин коригування. С 1 октября 2021 года из справочника исключены коды:

— 302 — Усунення неоднозначностей;

— 303 — Зменшення обсягу при нульовій кількості;

— 304 — Зменшення кількості при нульовому обсягу.

Справочник используется в формах «Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної» (J/F1201212).

2. На выполнение приказа Министерства финансов Украины № 278 от 19.05.2021 г. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» обновлены справочники:

— Довідник ознак доходів фізичних осіб;

— Ознаки податкових соціальних пільг.

Отчетность государственных предприятий

Финансовые планы и отчеты об их исполнении, финансовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий

1. На выполнение приказа Министерства финансов Украины № 385 от 09.07.2021 г. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» в пакете PROZVI01 добавлены новые формы, вводятся в действие — с 02.08.2021 г.:

период подачи — І — ІV Квартал, Год:

• SS110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства;

• SS100114 Ф1. Баланс;

• SS100154 Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);

• SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);

• SS100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);

• SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал.

период подачи — Год:

• SS105008 Ф5. Примітки до річної звітності;

• SS106006 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами».

2. У пакеті PROZVI01 додано нову версію бланка, початок дії — з 01.07.2021 р., період подання — І — ІІІ Квартал, Рік:

• SM100307 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

2. Для формы:

• S3000309 Показники виконання фінансового плану

реализованы контроли значения графы 4 со значениями соответствующих граф финансовых форм SS110013, SS100114, SS100154, SS100214, начиная с периода ІІІ Квартал 2021 года.

3. Реализовано автоматическое заполнение и контроли с финансовыми формами SS110013, SS100114, SS100154, начиная с периода ІІІ Квартал 2021 года в формах:

• SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;

• SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

4. Реализовано автоматическое заполнение и контроли с формой SS100214, начиная с периода ІІІ Квартал 2021, в форме:

• SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

5. Реализована доработка для форм пакета PROZVI01. Если в текущем году в форме SS104009 значение строки Зміна облікової політики либо Виправлення помилок, либо Інші зміни любой из граф больше «0», в отчетных периодах следующего года проверка по указанным графам не производится:

по графе 3:

• S3000309 Показники виконання фінансового плану;

• SS100114 Ф1. Баланс;

• SS100154 Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан).

по графе 4:

• SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);

• SS100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);

• SS100253 Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

• SS100453 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом).

по графе 3 в I Разделе и по графе 4 во II Разделе:

• SS110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства.

по графам 3 и 4 Таблиц 1 и 2:

•SS105008 Ф5. Примітки до річної звітності.

по графам 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Таблиц 1 и 2:

• SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

по графам 5, 7, 9, 11 Таблиц 1 и 2:

• SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

по графам 4, 6, 8, 10 при проверке значений по графам 5, 7, 9, 11 SM100703 прошлого периода:

• SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

6. Реализован контроль значения строки Заборгованість із виплати заробітної плати графы у тому числі прострочена на соответствие значениям строки Усього графы 10 формы SM100307, начиная с периода ІІІ Квартал 2021 года:

• SM100524 Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість.

Министерство обороны Украины

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий

На выполнение приказа Министерства финансов Украины № 385 от 09.07.2021 г. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 02.08.2021 г.:

период подачи — І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев, Год:

• MOU10112 Ф1. Баланс.

период подачи — Год:

• MOU50006 Ф5. Примітки до річної звітності.

1. Реализовано автоматическое заполнение и контроли с формой MOU10112, начиная с периода 9 Месяцев 2021 года, в формах:

• MOU05004 Дод.5. Показники стану активів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;

• MOU07002 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

2. Реализовано автоматическое заполнение из соответствующих форм S0100214, S0100310, S0104009 с помощью дополнительной программі обработки на вкладке Наступні дії в окне открітіх документов:

• MOU20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);

• MOU30308 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);

• MOU40406 Ф4. Звіт про власний капітал.

Укроборонпром

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий для учреждений, подотчетных Министерству обороны Украины

На выполнение приказа Министерства финансов Украины № 385 от 09.07.2021 г. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 02.08.2021 г., период подачи — І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев, Год:

• UOP11110 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства;

• UOP10112 Ф1. Баланс;

• UOP50006 Ф5. Примітки до річної звітності.

1. Добавлені контроли значений графы 3 и графы 4 строки Фонд оплати праці керівника Таблицы 6 с соответствующими полями формы UOPDK021 при создании в периодах І — ІV Квартал и Год:

• UOP00309 Показники виконання фінансового плану.

2. Реализовано автоматическое заполнение и контроли с формой UOP10112, начиная с периода 9 Месяцев 2021 года, в формах:

• UOP07002 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;

• UOP05005 Дод.5. Показники стану активів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

3. Реализовано автоматическое заполнение из соответствующих форм S0100214, S0100310, S0104009 с помощью дополнительной программы обработки на вкладке Наступні дії в окне открытых документов:

• UOP20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);

• UOP30308 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);

• UOP40406 Ф4. Звіт про власний капітал.

4. Открыты для редактирования все поля формы для обеспечения возможности копирования данных отчета:

• UOP00110 Фінансовий план.

5. Реализовано автоматическое заполнение фактических данных при создании отчета в периодах ІІ — ІV Квартал данными за предыдущие периоды:

• UOPDK021 Довідка щодо фонду оплати праці керівника під виконання ФП.

Министерство культуры и информационной политики Украины

Бюджетная и справочная отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности, финансовая, статистическая отчетность и формы мониторинга для организаций, подотчетных Министерству культуры и информационной политики

В соответствии с приказом Министерства финансов Украины № 385 от 09.07.2021 г. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 02.08.2021 г.:

период подачи — Год:

• MK105006 Ф5. Примітки до річної звітності;

• MK106006 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами».

период подачи — І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев, Год:

• MK100113 Ф1. Баланс;

• MK911013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства.

1. Реализованы контроли со значениями соответствующих граф форм MK100113 и MK911013, начиная с периода 9 Месяцев 2021 года в формах:

• MK101002 Табл.01. Розшифровка дебіторської заборгованості;

• MK102002 Табл.02. Розшифровка кредиторської заборгованості;

• MK103003 Табл.03. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1 «Баланс»;

• MK911110 Табл.01-СМП. Розшифровка дебіторської заборгованості для суб’єктів малого підприємництва;

• MK911210 Табл.02-СМП. Розшифровка кредиторської заборгованості для суб’єктів малого підприємництва;

• MK918004 Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2 «Звіт про фінансові результати»;

• MK918104 Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м «Баланс»;

• MK100352 Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом).

2. Реализовано автоматическое заполнение из соответствующих форм S0100214, S0100310, S0104009 с помощью дополнительной программы обработки на вкладке Наступні дії в окне открытых документов:

• MK100212 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);

• MK100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);

• MK104008 Ф4. Звіт про власний капітал.

НААН

Бюджетная и специальная отчетность по объемам выполнения научно-исследовательских работ учреждений, подчиненных Национальной академии аграрных наук Украины

Реализована возможность вводить значения с двумя десятичными знаками в графе 14 и строках на початок року, на кінець року, середньорічна графы 13:

• N0100002 Форма БЗ 4-НАУКА.

Министерство энергетики Украины

Отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности, финансовая, статистическая отчетность и формы мониторинга

В соответствии с приказом Министерства финансов Украины № 385 от 09.07.2021 г. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 02.08.2021 г.:

период подачи — Год:

• EV105009 Ф5. Примітки до річної звітності;

• EV106006 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами».

период подачи — І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев, Год:

• EV100115 Ф1. Баланс;

• EV110014 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства.

Реализованы контроли со значениями соответствующих граф новых форм EV100115, EV110014, SS100114, SS100214, SS110013, S0100114, S0100214, S0110013, начиная с периода 9 Месяцев 2021 года в приложениях пакета:

• EVDODB03 Ярлик до пакету звітності Міністерства енергетики України.

УкрАвтоДор

Финансовая отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности

Реализован контроль значений строк 1010 — 1012 граф 2 и 6 со значениями соответствующих граф форм S0111006, S0110013, S0100114:

• AV100113 Додаток 1 до Ф1. Баланс.

КГГА

Финансовая, статистическая, бюджетная и специальная отчетность для предприятий, которые отчитываются в Киевскую городскую государственную администрацию

В соответствии с приказом Министерства финансов Украины № 385 от 09.07.2021 г. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 02.08.2021 г.:

в пакете KMDAGV02, период подачи — І — ІІІ Квартал, Год:

• KM100114 Ф1. Баланс;

• KM100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);

• KM100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);

• KM104009 Ф4. Звіт про власний капітал.

период подачи — І — ІІІ Квартал:

• KM105208 Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів.

период подачи — Год:

• KM105008 Ф5. Примітки до річної звітності.

в пакете KMDAGM01, период подачи — І — ІІІ Квартал, Год:

• KM110014 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства;

• KMM04009 Ф4. Звіт суб’єкта малого підприємництва про власний капітал;

• KMM05208 Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів (суб’єкта малого підприємництва).

Обновление программы до версии 11.02.056
Обновление программы до версии 11.02.054