Подание отчетов в НБУ

03 июля 2020

Обновление программы до версии 11.02.015
Обновлен сертификат АЦСК Украина

В соответствии с Законом Украины от 12.09.2019 р. № 79-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» реализована возможность подачи отчетности в Национальный банк Украины для небанковских финансовых учреждений (НФУ).

В модуле Реєстр звітів добавлена возможность создавать отчеты НФУ, подписывать ЭП и отправлять их на специальный ресурс Национального банка Украины, а также выполнять импорт и экспорт отчетов в формате XML для следующих форм (действуют с 01.07.2020 г.):

Показать формы
 • IR200001 Дані про доходи та витрати страховика
 • IR300001 Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика
 • IR400001 Дані про показники діяльності зі страхування
 • IR600001 Дані про операції перестрахування
 • IR710001 Дані про сплачений статутний капітал, гарантійний фонд та платоспроможність страховика
 • IR720001 Дані про розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду
 • IR730001 Дані про розміщення страхових резервів
 • IR740001 Дані про частку перестраховиків у страхових резервах
 • IR750001 Дані про активи для представлення страхових резервів
 • IR760001 Дані про незавершене будівництво
 • IR770001 Дані про основні засоби
 • IR790001 Дані про капітал та заборгованість
 • IR780001 Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти
 • IR800001 Дані про достроково припинені договори страхування
 • CR200001 Дані про фінансову діяльність кредитної спілки
 • CR300001 Дані про склад активів та пасивів кредитної спілки
 • CR400001 Дані про доходи та витрати кредитної спілки
 • CR500001 Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок
 • CR600001 Дані про кредитну діяльність кредитної спілки
 • CR700001 Дані про кошти, залучені кредитною спілкою від юридичних осіб
 • CR800001 Дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки
 • CR900001 Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
 • CR101001 Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками
 • CR110001 Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами
 • LR100001 Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
 • LR200001 Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу
 • LR300001 Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу
 • LR400001 Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу
 • LR500001 Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки
 • LR600001 Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії та поруки
 • LR700001 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками
 • LR810001 Інформація про довірче товариство
 • LR820001 Інформація про довірених осіб довірчого товариства
 • LR830001 Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства
 • LR900001 Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи
 • LR101001 Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах
 • LR110001 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії
 • LR120001 Дані про великі ризики фінансової установи
 • LRB00001 Дані про склад активів та пасивів ломбарду
 • LRD00001 Дані про діяльність ломбарду
 • IR500001 Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні
 • IR520001 Дані про розподіл між страховиками/перестраховиками страхових/перестрахових платежів за договорами страхування/перестрахування, укладеними при посередництві страхового/перестрахового брокера
 • IR530001 Дані про надання інших посередницьких послуг у страхуванні/перестрахуванні
 • FR000001 Дані фінансової звітності

Создание отчетов НФУ производится по команде Створити звіт. Бланки отчетов доступны в окне Створення звіту, в разделе Звітність НФУ до НБУ и соответсвующих подразделах:

• Страховики;

• Кредитні спілки;

• Фінансові компанії/Лізингодавці;

• Ломбарди

• Страховики та/або перестрахові брокери;

• Загальна фінансова звітність.

Для отбора отчетов НФУ в таблице реестра на панели Одержувач необходимо выбрать значение Звітність НФУ до НБУ (доступно при наличии соответствующих отчетов в реестре).

Подача отчетности через специальный ресурс Национального банка требует предварительной регистрации пользователя не этом ресурсе.

Настройка подключения к вебпорталу НБУ производится с помощью раздела: Адміністрування — Параметри системи — Налаштування API НБУ. В разделе, в соответствующих полях, необходимо указать логин и пароль, предоставленные НБУ.

Для подписания отчетности НФУ, в разделе Адміністрування — Параметри системи — Підпис добавлен новый комплект подписей Звітність до НБУ:

• Директор;

• Бухгалтер;

• Відповідальна особа.

В разделе Довідники — Загальні довідники добавлена новая группа справочников: НБУ. Справочники группы НБУ недоступны для редактирования и используются при заполнении отчетности в НБУ для небанковских финансовых учреждений.

Настроен отбор джокументов в таблице Реєстру первинних документів с помощью панели Фільтр при одновременной установке значения ЕГРПОУ контрагента и значения устловного ИНН.

Откорректировано отображение документов в таблице Реєстру первинних документів при отборе документов по значениям колонки Сума с помощью фильтра на панели инструментов при использовании СУБД Oracle.

Настроено утверждение отправителем редакции первичного документа, которая была создана на стороне контрагента, при условии, что в шаблоне первичного документа настроена проверка соответствия имени ответственного лица с именем в сертификате, которым подписывается документ.

Реализованы новые методы модуля Інтеграція для работы с вложениями первичных документов:

GetAppendixSign — с помощью метода возможно выполнять сохранение подписанных вложений первичных документов или их графического отображения;

ClearAppendix — предназначен для удаления вложений первичных документов, которые не подписаны ЭП.

В модуле Облік акцизного податку в Реєстрі акцизних документів (пальне) реализована возможность переноса показателей объемов топлива на конец отчетных суток за предыдущий отчетный период на начало отчетных суток в отчетах J/F0210401 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального.

Перенос показателей можно осуществить при создании Довідки с самостоятельным способом заполнения (не используется автоматическое заполнение Довідки показатиелями, снятыми уровнемерами/расходомерами).

Перенос данных производится с помощью новой программы обработки: Виконати додаткову програму обробки — Перенесення даних з попереднього звіту. Программа обработки доступна на вкладке Наступні дії в окне открытого отчета.

В формах Довідки (J/F0210401) добавлено поле разработчика Дата попередньої Довідки, з якої необхідно перенести дані: ДД.ММ.РРРР (не друкується). В поле указывается дата предыдущего отчета, из которого будет осуществляться перенос данных. Поле не печатается, не экспортируется и не отправляется в контролирующие органы.

Для переноса показателей необходимо:

1) заполнить дату предыдущего отчета, из которого будет производиться перенос данных, в поле Дата попередньої Довідки, з якої необхідно перенести дані: ДД.ММ.РРРР (не друкується);

2) указать акцизный склад, для которого будет производиться перенос данных, в поле Уніфікований номер акцизного складу;

3) выполнить дополнительную программу обработки Перенесення даних з попереднього звіту.

В разделе Адміністрування — Сертифікати добавлена команда Зашифрувати та зберегти на вкладке Наступні дії в окне открытого документа при формировании Заявки на продовження або перевидачу сертифіката (Z0200107). Команда доступна после генерации Заявки и секретного ключа. На выполнение команды на диск сохраняется файл Заявки в формате .pcz. Сохраненная заявка может бывть отправлена в КПЭДУ с помощью любого почтового сервиса.

Обновлен справочник КОАТУУ.

Обновлены контроли в форме J/F0500105 Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку.

Во исполнение приказа Министерства юстиции Украины от 18 ноября 2016 года № 3268/5 (в редакции приказа Министерства юстиции Украины от 19 мая 2020 года № 1716/5) добавлена новая форма — PD801101 Форма 6. Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, подача — при необходимости.

Форма доступна для создания в модуле Реєстр звітів без возможности подачи в электронном виде.

Добавлены новые и обновлены существующие контроли в Звітності державних підприємств

Перейти к загрузке обновлений

Обновление программы до версии 11.02.015
Обновлен сертификат АЦСК Украина